4. MAKALE: DEVLETİN SÖNMESİ

4. MAKALE

DEVLETİN SÖNMESİ

İÇERİK

1.SOVYET DEVLETİNİ VE DOLAYISIYLA BÜROKRASİ-YOZLAŞMAYI YOK ETMENİN YÖNTEMLERİ

A.1-Kitlelerin yüksek kültür seviyesine ulaşmasını sağlamanın esas aracı olarak komünizmin ekonomik ve teknik temelini inşa etmek.

A.2-Mevcut tüm imkânları kullanarak kitlelerin kültürünü, yani ülkeyi yönetmek, ekonomiyi yönetmek, sanayiyi yönetmek, tüm devleti yönetmek yeteneklerini geliştirmek.

B.Çevremizde barışçıl şartlar elde etmek ve böylece silahlı güçlere, istihbarat hizmetlerine vb., olan ihtiyacı ortadan kaldırmak.

2.SOVYET DEVLETİ VE BÜROKRASİ—KISA SONUÇLAR

3.BİLGİSAYARLAŞTIRMA VE SOVYET DEVLETİ

1.SOVYET DEVLETİNİ VE DOLAYISIYLA BÜROKRASİ-YOZLAŞMAYI YOK ETMENİN YÖNTEMLERİ

Şimdi bürokrasiyi-devleti yok etmek için gerekli şartlara ve onları nasıl elde edebileceğimize bir bakalım.
  A-Devletin aşağıdan, emekçiler tarafından kontrolünü mümkün kılacak, onların devlet mekanizmasını kontrol etmeleri için onlara gerekli imkanı sunacak, onlarda bu görevi yerine getirme arzu ve yeteneğini oluşturacak yüksek bir kültür seviyesi.
  Bu kendi gücümüzle, tek ülkede oluşturabileceğimiz bir şey midir? Bunun cevabı evettir!

A.1-Kitlelerin yüksek kültür seviyesine ulaşmasını sağlamanın esas aracı olarak komünizmin ekonomik ve teknik temelini inşa etmek.

Bu sonucu elde etmek için sosyalizmi inşa etmek, yani güçlü bir sanayi oluşturmak ve burjuvaziyi ekonominin tüm alanlarından silip süpürmek yeterli değildir. Toplumun, ekonomik ve kültürel yeniden eğitimini bir dizi aşamalarından geçirerek; bu aşamalar sırasında çalışmayı, toplumun gözünde, yalnızca geçimi sağlayan bir araç olmaktan, yaşamın esas gereksinimine, ve toplumsal mülkiyeti, toplumun sarsılmaz ve dokunulamaz temeli haline getirerek, “herkese gereksinimine göre” formülüne geçebilmek için gerekli şartları da yaratmalıyız. Başka bir değişle, komünizm için şartları da yaratmalıyız.

Bunun için, en azından üç temel önkoşul yerine getirilmelidir.

1.Birincisi, üretim araçları üretiminin relatif olarak daha hızlı büyümesi üzerinden tüm toplumsal üretimin kesintisiz büyümesini garantilemek gereklidir.

2.İkincisi, merkezi iktidar veya herhangi başka bir toplumsal-ekonomik merkezin, toplumsal üretimin toplam ürününü toplum yararına kontrol edebileceği şartları oluşturmak için gurup mülkiyetinin tüm çeşitlerini ortak mülkiyete, ve böylece onunla-sanayi arasındaki ilişkide varlığını sürdüren meta dolaşımını bir ürün değiş-tokuşu sistemine dönüştürerek gereklidir.

3.Üçüncüsü, toplumun üyelerinin, toplumsal gelişmenin aktif unsurları olabilmeleri, ve dönemin mevcut iş bölümü nedeniyle yaşamları boyunca herhangi bir mesleğe bağlanıp kalmamaları, mesleklerini özgürce seçebilme olanağını elde edebilmeleri için yeterli eğitim olanağı elde edebilmelerini sağlayacak, toplumun tüm üyelerinin bedensel ve düşünsel yeteneklerinin çok yönlü gelişimini garantileyecek seviyede bir toplumsal kültürel gelişmeye ulaşmak gereklidir.

Bunu, üçüncü maddenin talebini yerine getirmek için ne gereklidir?

Bunun için öncelikle, işgününü en azından altı ve daha sonra beş saate kadar kısaltmak gereklidir. Bu, toplumun üyelerinin, çok yönlü bir eğitim elde etmeleri için yeterli boş zamana sahip olmalarını sağlamak için gereklidir. Bunun için ayrıca, toplum üyelerinin mesleklerini özgürce seçebilmeleri ve yaşamları boyunca herhangi bir mesleğe bağlanıp kalmamaları için zorunlu ve evrensel genel politeknik eğitimini yürürlüğe sokmak gereklidir. Aynı şekilde, konut koşulları ve işçilerle görevlilerin gerçek ücretleri bolluk toplumuna uygun olmalıdır.

Hiçbir zaman komünist olmamış, fakat Lenin ve/veya Stalin’den birkaç satır okumak şansına sahip olmuşken kendini Mao ve/veya Enver’in teorilerine kaptırmış kişiler, bürokrasiyi yok etmek için, daha başka herhangi bir şeye değinmek ihtiyacını bile duymadan alttan eleştiri örgütlemek, alttan kitlelerin kontrolünü örgütlemek, kitlelerin kültürünü geliştirmek metotlarına değinirler.

Hayatın gerçeği ise şudur ki, kitlelerin yüksek bir kültür seviyesine ulaşması için, devletin tüm faaliyetlerine katılmalarını mümkün kılacak bir kültür seviyesine ulaşmaları için yüksek bir üretim seviyesi ve komünizm için ekonomik şartlar-sosyal hayatın tüm alanlarında ortak mülkiyet ve yüksek verimlilikte, yüksek teknolojiyle yürütülen bir üretim elde edilmelidir. Başka türlü tüm vatandaşlar, eksiksiz, kültürlerini geliştirmek için zaman ve imkâna sahip olmayacaklar ve böylece de devleti yürütme ve yönetme faaliyetine tam olarak katılamayacaklardır.

Bu nedenledir ki, Bolşevizm’in siyasetinin esas hattını kendisinin ve tarımın gelişmesini garantileyecek bağımsız bir sanayi yaratmak, böylece tüm mülkiyeti ortak mülkiyete dönüştürmeyi mümkün kılmak, tüm bunları teknolojinin en son şeklini kullanarak elde etmek, böylece kitleler için bolluğu sağlamak, ve kitlelerin yüksek seviyede kültür sahibi olmalarını da böylece elde etmek oluşturur.

Araştırmalarımızdan Sovyetler’in tüm bunları elde etme aşamasında olduklarını görebiliriz, bilhassa tamamen otomatik fabrikayı kurmayı başarmalarından ve tüm üretimi kolayca ve tam olarak otomatikleştirme imkânı veren bilgisayar alanındaki başarılarından ve kolektif çiftlikleri devlet çiftliklerine dönüştürmeye hazırlamak için onlarla ürün değişimi sistemini örgütlemeye başlamalarından bunu görebiliriz.

Bugün şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, proletarya diktatörlüğü şartlarında elektrifikasyon ve bilgisayarlaştırmayı elde etmiş bir sanayi ülkesi kurarak tüm bunları elde edebiliriz. Ve Stalin’in ölüm yılları, Sovyetlerin bunları elde etmek üzere olduğu döneme denk düşer.

A.2-Mevcut tüm imkânları kullanarak kitlelerin kültürünü, yani ülkeyi yönetmek, ekonomiyi yönetmek, sanayiyi yönetmek, tüm devleti yönetmek yeteneklerini geliştirmek.

Kapitalizm şartlarında işçi sınıfı, evlatlarını hükümet etme konusunda bilgi ve yetenek sahibi olması için yetiştiremez. Ancak iktidara geldikten sonra bu imkanı elde edebilir. Dolayısıyla işçi sınıfının kültürel güçlerini geliştirmek için, işçi sınıfı saflarında ülkeyi yönetmek için gerekli yetenek ve bilgiyi geliştirmek için mevcut tüm imkânlar kullanılmalıdır. Komünizme kadar bu sosyal-örgütsel yöntemler ve araçlar kullanılmalıdır.

İlk Beş Yıllık Plan’ın sonuna kadar ‘ağır sanayiyi kurmak, eski haline getirmek için her şeyde, hatta okul alanında bile harcamayı kısmak zorundaydık’ (Lenin). Ancak bu dönem sonrasında ağır sanayiyi eski haline getirdik ve daha da ileri götürdük. Ve ancak tüm bunlardan sonra evrensel ve zorunlu ilköğretimi sağlamak için ciddi adımlar atabildik. Bu zamana kadar işçi sınıfı için evrensel ve zorunlu ilköğrenimi bile sağlayamıyorduk. Ve ilköğrenim tarafından sağlanan okuma yazma yeteneği, tüm kültürün, hele hele yüksek seviyeli bir kültürün temel taşıdır.

Evrensel ilkokula sahip olmadan veya sahip olduktan sonra, işçilerin kültür seviyelerini geliştirmenin bir aracı onların kitle örgütleri olmuştur. Sendikalar, Sovyetler, halk mahkemeleri, kitle toplantıları, çeşitli komiteler vs., vs. Tüm bunlar yönetim okulları olarak görev gördüler, kitlelerin kültürlerini geliştirme aracı olarak görev gördüler.

Yüksek teknoloji kullanan fabrikalar ve çiftlikler kurmak ve işçi ve köylülerin böylesi işyerlerinde çalışmasını sağlamak da kitlelerin kültürünü geliştirme araçlarından en önemlilerinden biri olarak kullanılmıştır.

Bir diğer metot da meşhur eleştiri-özeleştiri metodudur. Bu metot sadece kitlelerin kültür seviyesini geliştirmek için değil aynı zamanda Parti’den ve toplumsal yaşamın tüm alanlarından bürokratik ve yozlaşmış unsurları arındırmak için de kullanılmıştır.

Tüm bu metotlar ülkenin maddi ve kültürel şartlarının mükemmelliğini temsil ettiklerinden değil, tam tersine maddi ve dolayısıyla kültürel şartlarda eksiklikler olduğu için kullanılmışlardır. Çünkü bu metotlar, komünizme ulaşmadan da kitlelerin kültürel seviyesini geliştirmek, bürokratik ve yoz unsurları temizlemek için mevcut ve imkân dâhilindedirler. Tüm bunlar yukarıda değindiğimiz esas alandaki, üretim ilişkileri ve üretici güçlerin komünizme uygun yüksek seviyeye getirilmesi esas ve kesin karar alıcı başarıyı elde etmenin, bu dönüşüm döneminin araçlarıdırlar.

Bu metotlar doğası icabı çelişmelidirler ve faydalı—-veya zararlı—olmak için bu çelişmelerin doğru bir şekilde ele alınmasına dayanırlar.

Bir yandan eleştiri-özeleştiri kitlelerin kültürel seviyelerini geliştirmek için, onların bilgi ve tecrübesini devlet ve parti mekanizmalarındaki eksiklikleri gidermek için, bürokratik ve yoz unsurları temizlemek için vardır. Diğer yandan bu süreç düşmanlarımız tarafından parti ve devlet organlarımızda moral bozmak, onların örgütlülüğünü yıpratmak ve önderlerimizi saf dışı etmek için kullanıla bilinir.

Bir yandan fabrikalar inşa etmek, fabrikalarda çalışmak işçilerin kültür seviyesini artırır, diğer yandan uzun ve ağır iş koşulları onların devleti yönetme imkan ve yeteneklerini kısıtlar.

Bir yandan tüm kitle örgütleri ve komiteler kitlelerin yönetim sanatını öğrenme araçlarıdır, öbür yandan düşmanlarımız bu örgütlere sızıp bozgunculuk yapabilirler. Vs. vs.

B.Çevremizde barışçıl şartlar elde etmek ve böylece silahlı güçlere, istihbarat hizmetlerine vb., olan ihtiyacı ortadan kaldırmak.

Bu alanda iktidardaki proletarya sadece siyasi ve gerektiğinde askeri başarılarıyla değil, ama her şeyden çok ekonomik başarılarıyla tüm diğer ülkelerin proleterlerine bir örnek teşkil ederek, onların mücadelelerinde onlara bir ışık tutarak ve tabii ki elinden geldiğince doğrudan da destekte bulanarak katkı koyar. Yani çevremizdeki ülkelerde proletaryanın iktidara gelmesine, çevremizde barış şartlarının oluşmasına katkı koyar.

Fakat ve son tahlilde bu yöndeki gelişme bizim kendi güçlerimizle altından kalkabileceğimiz bir şey değildir. Tüm dünya proletaryasının katkılarını gerektirir.

2.SOVYET DEVLETİ VE BÜROKRASİ—KISA SONUÇLAR

A.Bolşevikler komün tipi devletin imkânsızlığını devrimin hemen sonrasında gördüler. Sovyet devleti oldukça bürokratik olacaktı ve buna karşı savaşım devlet sönünceye kadar sürecekti.

B. Devlette bürokrasiyi yok etme süreciyle, devleti yok etme süreci, devletin sönmesi süreci aynı süreçtir. Bu iki süreç bir ve aynı süreçtir.

C.Bürokrasiyi ve devleti yok etmenin tek yolu toplumun ekonomik, siyasi, eğitimsel, kültürel, sportif, askeri ve tüm diğer faaliyetlerinin, toplumun her bir üyesi tarafından, hep birlikte, tüm halk tarafından, doğrudan kontrolünü elde etmektir.

D. Başka bir değişle, bürokrasiyi, devleti yok etmek için toplumun her bir üyesi, her bir vatandaş, devleti yönetmek arzu, yetenek ve imkânına sahip olmalıdır.

E.Bu, toplumun her bir üyesinin kendinin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için üretim sürecinde asgari bir zaman harcaması, asgari zaman ve çaba harcayarak bolluğu elde edebilmesi ve böylece her konudaki bilgisini, siyasi, ekonomik, teknik, kültürel, sportif, askeri yeteneklerini geliştirmek için gerekli zaman, ve imkâna sahip olması, yani kendisini her yanıyla mükemmel bir birey olarak geliştirip bunları devleti yönetmekte kullanması anlamına gelir.

F.Böyle bir birey çok üretken ve kültürlü bir toplumun ürünüdür.

G.Böyle bir toplumu, yani komünist toplumu oluşturmak, ve onu iç ve dış düşmanlara karşı korumak Bolşevik siyasetin esasını oluşturur.

3.BİLGİSAYARLAŞTIRMA VE SOVYET DEVLETİ

Troçkist-Buharinci (Kruşçefçiler) vatan hainlerinin Sovyet ekonomisini ve Sovyet halkının komünal ahlakını yıpratarak yok etme, ve böylece kapitalizme dönüştürme faaliyetleri başarı kazanmasaydı; Stalin yoldaşın talepleri, sosyalist ekonomi ve ahlakın taleplerine uygun olarak yaşayan bir Sovyetler Birliği’ne sahip olsaydık, Sovyet devleti ülkenin elektrifikasyonunu, ülkenin bilgisayarlaştırılmasıyla tamamlayacak, ve Sovyet devleti doğrudan demokrasi aşaması üzerinden sönmeye başlayacaktı.

Doğrudan demokrasinin mükemmel şeklinin talepleri şunlardır:

A.Üretim ve dağıtımın hem tek tek birimlerde hem de ülke çapında bilgisayarlaştırılarak tam otomasyonu ve sürekliliği,

B.Bu bilgisayarların bir merkezi bilgisayara bağlanarak üretim ve dağıtımın sürekli ve otomatik olarak kayıt edilmesi ve mükemmel planlanışı,

C.Tüm işçilerin bu merkezi bilgisayara kendi bilgisayarları üzerinden bağlanarak tüm üretim ve dağıtımı kontrol etmesi,

D.Tüm işçilerin bu bilgisayar ağını kullanarak hükümet idaresine doğrudan katılımı.

Doğrudan demokrasinin esas içeriği budur.

Sovyet devleti böylesi bir şekil alacak, Sovyet vatandaşları devleti yönetmeye başlayacak, ve bu vatandaşların normal ve gönüllü olarak üstlendikleri bir iş haline geldiğinde, devlet sönmeye başlayacaktı.-çevremizde de barış şartları oluştuğunda...

Şimdi, ileride, biz öyle yapacağız!

Sovyet devletinde bürokratlaşma ve dejenerasyona son verilmesi ancak ve ancak Stalin yoldaşın çocukları tarafından başarılabilir.

Troçki ve Buharin’in devamcıları olan Kruşçefçiler ise ancak ve ancak onun yozlaşmasına yol açabilir!

Kruşçefizm, tüm sömürücü sınıfların tasfiye edildiği, devletimizin, gelişmesinin üçüncü aşamasına girmek üzere olduğu, bürokrasinin ve yozlaşmanın tüm imkan ve ihtimallerinin kaynaklarının kurutulması, kitlelerin devleti alttan, sürekli, ve de doğrudan kontrolünün imkanlarının yaratılması dönemine geçme aşamasının Troçkizm’i ve Buharinizm’idir.