PARTİ HAKKINDA TEZLER


(KISA DERLEME)
( Rusya Partisinin gelişmesinden derlenmiştir. )

I- PARTİ KAVRAMIYLA İLGİLİ TEZLER
II- PARTİ YAPISIYLA İLGİLİ TEZLER
III- PARTİ İŞLEYİŞİYLE İLGİLİ TEZLER
IV- PARTİNİN GELİŞME SÜRECIYLE İLGİLİ TEZLER

I- PARTİ KAVRAMIYLA İLGİLİ TEZLER

1- Partinin temelini işçi sınıfı hareketi oluşturur, fakat
Parti işçi sınıfı hareketinden doğamaz.
Çünkü
Parti işçi sınıfı hareketinin bilincli temsilci, işçi sınıfı hareketinin bilinci olan bilimsel sosyalizmin örgütsel şekil kazanmış cisimleşmiş şeklidir .
Halbuki
Işçi sınıfı hareketi kendiliğinden, kendi başına bu bilince ulaşamaz. Bu bilinç bilimsel bilgi gerektirir . Bilimsel bilgiye ise ancak burjuva entellektüelleri ve işçi sınıfı entellektüelleri sabip olabilirler . Dolayısıyla,
2- Parti, ancak Marksist-Leninist çevre ve guruplardan doğabilir.
Onlar, ML çevre ve guruplar, ilk en basit şekillerinde bile olsalar,
yani;
i) "milli" ve hatta "yerel" çapta birbirindon kopuk, birbiriyle kaynaşmamış, ii) kitlesel işçi sınıfı hareketinden kopuk, onunla birleşmemiş bile olsalar, yinede ancak onlardan Parti doğabilir.
Onlar, bu en ilkel, en basit şekilleriyle " siyasal parti olarak rüşeym aşamasındadırlar. "
( Buradaki "siyasal parti" kavramı "Parti" kavramından farklıdır. "Siyasal parti" kavramı "toplumsal hareket", "halk yığınlarının atılımı", "kitlelerin" örgütlü , siyasi faaliyeti anlamındadır. )

3- Onların, ML çevre ve gurupların "yerel" birlik gerçekleştirmeleri, onların "milli" birlik gerçekleştirmelerine, yani Parti haline gelmelerine işaret ettiği için, Partinin oluşmasının yolunu açar.

4- Onların bu yerel birliği kitlesel işçi sınıfı hareketi ile birleşmeyi başarabilirse, yani;
sosyalizm ile işçi sınıfı hareketi birleştirebilirse, bu yöresel birlik,
işçi sınıfı hareketi tarafından desteklenen bir devrimci Partinin ilk gerçek olgunlaşmamış şekli, "rüşeym şekli", "tohumu" olur. Ve onlar, bu yöresel şekillerine rağmen
isçi sınıfı hareketine yerel olarak siyasi önderlik getirdikleri,
böylece,
"toplumsal bir hareket", "halk yığınlarının bir atılımı" oldukları için, "sahnede" bir siyasi parti olarak görünürler.
bir "siyasi parti" dirler.

5- Ve aslında Parti, ancak böylesi ML çevre ve guruplardan, işçi sınıfı hareketi ile bağ kurmuş ve ona sosyalist bilinç taşımış olan ML çevre ve guruplardan doğabilir,
6- Parti, böylesi ML çevre ve gurupların "milli" çapta; bu gün var, yarın yok olmayan, sürekli, istikrarlı bir birliği, kaynaşmasıdır.
7- Dolayısıyla,
Partinin aldığı, katettiği yol, ML çevre ve guruplarla başlar, ama ML çevre ve guruplar gerçek bir Parti değildir.

II- PARTİ YAPISIYLA İLGİLİ TEZLER

Parti iki esas kısımdan, parçadan oluşur.

1) Parti mekanizması, Parti aparatı.
Yani,
Parti kadrolarından oluşan, esas olarak profosyonel devrimcilerden oluşan, tüm Partiyi yöneten örgüt.

2) "Geniş" Parti üyelerinin içinde yer aldığı çeşitli örgütler.

Bunların dışında Partiyle bağ halinde, bu bağı bilir veya bilmez çeşitli örgütler vardır. Ama bunlar Partinin doğrudan parçası değildir, üyeleri Parti üyesi değildir.

III- PARTİ İŞLEYİŞİYLE İLGİLİ TEZLER
A) Merkeziyetçilik Prensibi:

 1. Parti illegal ise, Parti örgütleri alttan seçim ilkesiyle oluşturulamaz. Burun sonucu olarak Parti tamamiyle konspiratorel bir örgüttür:
  Dolayısıyla,

 2. Merkeziyetçilik Parti işleyişinin kuralıdır, ilkesidir, Yani:
  i) Bir tek kurallar düzeni-tüzük. Ve herkes için geçerli ortak disiplin.
  ii) Bir tek önder örgüt. Parti kongresi. Kongreler arsında MK.
  iii) Azınlık çoğunluğa uymalı.
  ıv) Çeşitli örgütler merkeze uymalı.
  v) Alttaki örgütler üstteki örgüte uymalı.

B) Demokratik Merkeziyetçilik Prensibi:

 1. Parti açık ve legal ise, Parti örgütleri alttan seçim ilkesine, demokratik seçim ilkesine uygun olarak oluşturulurlar.
  Dolayısıyla:

 2. Demokratik merkeziyetçilik parti işleyişinin kuralıdır, ilkesidir. Yani:
  i) Partinin en alttan en üste bütün yönetici organları seçilir.
  ii) Parti kuruluşları, kendi parti örgütlerine faaliyetleri hakkında düzenli rapor vermekle yükümlüdür.
  iii) Partide kesin bir parti disiplini olacak, azınlık çoğunluğa uyacaktır.
  iv) Bütün daha üst örgütlerin kararları, daha alt örgütler ve bütün parti üyeleri için uyulması zorunlu kararlardır.IV- PARTİNİN GELİŞME SÜRECIYLE İLGİLİ TEZLER

Parti iktidar öncesi iki aşamadan geçer.

Bu aşamaların genel özellikleri şunlardır:
A) Birinci aşama, birinci dönem: Partinin yaratılması dönemi.
Parti kadroları donemi

1) a) Parti itici güç olarak zayıftır, yani, kitle eylemlerinin Partisi olarak zayıftır. Bu durumun birbiriyle bağıntılı iki nedeni vardır.
i) Partinin güçsüzlüğü; yani Partinin faaliyet , eylem alanının kısıtlı olması, Partinin eylem ve örgüt şekillerinin pek fazla çeşitliliğe sahip olmaması, Partinin çeşitli eylem alanlarında yetenek sahibi olmaması, dolayısıylada Partinin güçsüzlüğü. ii) Genel olarak işçi hareketinin gençliği, yani proletaryanın eylem alanlarının kısıtlı olması, proletaryanın eylem ve örgüt şekillerinin pek fazla çeşitliliğe sahip olmaması, proletaryanın çeşitli eylem alanlarında yetenek sahibi olmaması, dolayısıyla hareketin güçsüzlüğü.

Bu iki faktör birbilerini etkileyerek partinin itici, götürücü güç olarak zayıflığı, kitle eyleminin partisi olarak zayıflığına yol açar.

b) bu zayıflık nedeniyle, yedeklerle manevrayı gerektiren partinin stratejisi zayıftır. Ve mesela köylülük daha bir yedek güç olarak sahneye çıkmamıştır. Dolayısıyla parti stratejik planı çizmekle yetinir. Yedeklerini hemen hemen hiç kullanmaz, onlarla manevra yapamaz

c) Yine bu zayıflık nedeniyle hareketin her türlü biçiminin kullanılmasını, vb. gerektiren Partinin taktikleride zorunlu olarak kısıtlıdır. Hem Partinin örgüt ve eylem türlerinin hemde diğer devrimci örgütlerin ve proleter ve emekçi kitlelerin eylem ve örgüt türlerinin kısıtlılığı, çeşitli eylem ve örgüt türlerini, bunların çeşitli kombinasyonlarını kullanmayı, böylece kitlelerin kazanılarak stratejik başarının güvene alınmasını kısıtlar.

2- Bu dönemde komünizmin esas görevi; işçi sınıfının en ileri, en dürüst unsurlarını kazanmak, kadroları yaratmak, böylece öncüyü şekillendirmek; yani kadroları Partinin çekirdeği olarak tek birim halinde kaynaştırmak, yani Parti mekanizmasını, Parti aparatını yaratmaktır. Bu görevin yerine getirilmesindeki genel aşamalar şöyledir:
i) ÇEKIRDEK KADRO (Iskra gurubu gibi )
ii) bunların kadro yetiştirmesi,
iii) kadroların proleter hareketin yolu içinde yeni Parti isçileri; Parti kadroları, işçi sınıfının en ileri unsurlarının kazanılması, böylece Partinin ülke çapında, "milli" çapta işçi partisine dönüşmesi. Bu aynı zamanda işçi sınıfının en ileri unsurlarının sempatisininde kazanılması anlamına gelir.

Kadrolar, kadroların yaratılması ve bunların tek bir birim halinde kaynaştırılmasını önleyen burjuva akımlara karşı ideolojik mücadele içinde yetiştirilir, çelikeştirilir ve kaynaştırılır. Bu mücadele döneminde kullanılacak manevra şöyledlr: "Sol"larla birlikte "sağ"a karşı.

3- Bu dönem hazırlık dönemidir; kitle eylemine hazırlık dönemidir.

Dolayısıyla örgüt, kitle ajitayonu için örgüttür, kitle eylemi için örgüt değil.
Yani; Parti sosyalizm ile işçi sınıfı hareketinin birliği olduğu için, Parti, işçi sınıfı bareketi saflarında siyasi ajitasyon yaparak onlara siyasi önderlik getiren, işçi sınıfı hareketi ile bağ kurmuş propaganda çevrelerinin "milli" çapta birliği olduğu için,
Parti sadece propaganda çalışması yürüterek işçi sınıfı hareketiyle birleşmemiş propaganda çevrelerinin birliği olmadığı için, ve Parti birinci dönem boyunca kitle eyleminin partisi de olmadığı için, birinci dönem boyunca Parti kitle ajitasyonu için örgüttür ve birinci dönem boyunca ajitasyon ve örgütleme çalısması Partinin sürekli görevidir. Ancak, Partinin dikkatinin merkezinde kendisi durduğu, Parti kadrolarının yaratatılması, tek bir birim olarak kaynaştırılması durduğu için Partinin faaliyetinin esas şekli propagandadır.

B) Ikinci aşama, ikinci dönem, Parti kadrolarının gerçek kitle işçi Partisine dönüşmesi dönemi.

1- a) Parti itici güç olarak, kitle eyleminin Partisi olarak güçlüdür. iki nedenle:
i) Parti güçlüdür; eylem ve örgüt türleri zenginleşmiştir, tecrübelidir.
ii) Işçi sınıfının hareketi ve yoksul emekçi kitlelerinin eylem ve örgüt türleri çeşitlidir ve tecrübeler kazanmıştır. Diğer devrimci örgütler de aynen .

b) Strateji atılım kazanır . Köylülük gibi bir yedeği garantilemek ve ondan yararlanmaya yörelmistir.

c) taktik atılım kazanır. Partinin, kitlelerin ve diğer devrimci örgütlerin eylem ve örgüt türleri zenginleşmiştir.

2- Bu dönemde Partinin esas görevi; geniş işçi-emekçi kitlelerini Partiye kazanmak, onlarla geniş ilişkiler kurmak, ülkede çoğunluğu kazanmaktır. Kitleler, kitlelerin Partiye kazanılmasının önünde engel olan burjuva akımlara karşı mücadele içinde kazanılı.

Bu mücadele döneminde kullanılacak manevra şoyledir:
"Sağ"larla birlikte "Sol"a karşı.

3- Bu dönem devrimci eylem dönemi, kitle eylemi dönemidir.
Dolayısıyla örgüt kitle eylemi için örgüttür.
Dolayısıyla Partinin faaliyetinin esas şekli kitlelerin pratik eylemleridir.