HAYIR KAMPANYASI DEĞİL SİYASİ GREV KAMPANYASI

(BİRLEŞİK METAL İŞ GREVLERİNİN YASAKLANDIĞI DÖNEMDE YAZILMIŞTIR)
Türkiye’de hükümet ve hükümetin ‘pratik’ başı olan Cumhurbaşkanı Metal işçilerinin grevini yasaklamış bulunmaktadır.
Konu Birleşik Metal İş sendikası tarafından Pazartesi ele alınıp greve devam edilip edilmeyeceği konusu tartışılacak ve karara bağlanacaktır.
Türkiye’nin bugünü ve geleceği Birleşik Metal İş sendikasının Pazartesi alacağı karar ile belirlenecektir. 2002 tarihinde ve sonrasında AKP ve Erdoğan iktidarının, yani Türkiye ve yabancı finans oligarklarının hükümetinin sürekliliği için faaliyet göstermekte olan sözde muhalefet partileri ve onların burjuva-feodal hık deyicisi milletvekilleri ve partileri tarafından değil!
Metal işçilerinin işçi sınıfı saflarındaki önder rolü daha 1917 Ekim devrimi öncesi dönemde ve Rusya’da ortaya çıkmış bir olgudur. Bu olgu Türkiye için ve bugün de geçerlidir. Burjuva sınıfların iktidarlarını koruyabilmek için işçi sınıfını bölmeyi ve dahası onları gerici sendikal örgütlerde örgütlemeyi de siyaset haline getirdiği bilinmektedir. Bu şartlarda Türkiye’de Metal işçilerinin dar bir kesimi, Birleşik Metal İş sendikasında örgütlü kesimi bahsi geçen önder kesimi oluşturmaktadır. Bu durum bu sendikaya ve bu sendikada örgütlü metal işçisi yoldaşlara sayı ve güçlerinden büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Türkiye’nin işçilerinin tümüne önderlik getirmek görevi onların omuzlarındandır.
Birleşik Metal İş sendikasında örgütlü metal işçileri bu görevi yerine getirebilecek mi? İşte Türkiye’nin geleceği bu soruya verilecek cevapla belirlenecektir!
Birleşik Metal İş sendikasında örgütlü metal işçilerinin grevi. Birleşik Metal İş sendikasında örgütlü metal işçilerinin grevlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yasaklandığı bugünkü şartlarda alınacak bir grev kararı otomatik olarak siyasi bir karaktere bürünmek zorundadır. Çünkü bu karar hükümet ve hükümetin ‘pratik’ başı olan Cumhurbaşkanının grevi yasaklaması kararına karşı alınan bir grev kararı olmak zorundandır. Böyle bir kararın siyasi karakteri gözlerden gizlenmemeli tersine ön plana çıkartılmalıdır. Grev ve grev kararı ‘hükümet ve hükümetin ‘pratik’ başı olan Cumhurbaşkanı istifa’ sloganı altında başlatılmalı ve sürdürülmelidir!
Birleşik Metal İş sendikasında örgütlü metal işçilerinin grevi ve yayılması
Birleşik Metal İş sendikasında örgütlü metal işçilerinin kaçınılmaz olarak siyasi bir karaktere sahip olacak olan grevi sadece onların grevi olarak kalamaz. Kalmamalıdır. İlk başta DİSK’te örgütlü tüm işçiler onları destekleyen destek grevi başlatmalıdır. Bu destek grevlerine KESK’te örgütlü öğretmenler ve memurlar da katılmalıdır. Dahası işçiler dâhil çeşitli kesimlerin ortak örgütlenmesi olan diğer kitle örgütleri de katılmalıdır ve onların bu katılım Gezi olayları sırasındaki türden yani gündüz işe akşam desteğe şeklinde olmamalıdır. Doğrudan destek, yani kitle örgütleri üyelerinin gayri resmi grevi şeklinde olmalıdır. Böylece gerici sendikalarda örgütlü işçiler de grev hareketine katılmaya başlamalıdır!

23 Ocak Pazartesi
Bazı yoldaşlar Pazartesi grev kararının alınmasını önermektedirler. Böyle bir kararın alınıp alınmayacağında belirleyici olan kızgınlık ve devrimci hisler olamaz. Böyle bir kararın alınmasında belirleyici olan şey Birleşik Metal İş sendikasında örgütlü olan Metal işçilerinin grev kararına uymak konusunda kararlı duruşları ve ilk başta kendi başlarına kalsalar da bu kararı uygularken birliklerini koruyup koruyamayacakları olmalıdır. Bu durum mevcutsa greve devam kararı alınmalıdır. Bu greve devam kararı ‘grevleri yasaklayan hükümet ve hükümetin ‘pratik’ başı olan Cumhurbaşkanı istifa’ talebiyle devreye girmeli ve tüm işçiler, memurlar ve tüm halk bu grevi desteklemek için ve aynı sloganla greve çağırılmalıdır!

60 gün sonra

Bu durum mevcut değilse grev kararı alınmamalıdır. Bu kararın alınması için fabrikalar geri dönülmeli ve Birleşik Metal İş sendikasında örgütlü olan Metal işçilerinin bu kararı destekleyen pozisyonlara gelmesi için yoğun bir çalışma yapılmalıdır. DİSK’in bu konuda tecrübesi vardır. 15-16 Haziran büyük grevi böyle bir çalışma ile örgütlenmiştir. Açıktır ki bu çalışma sadece Birleşik Metal İş sendikasında örgütlü olan Metal işçilerinin saflarında yürütülmemeli, DİSK te örgütlü tüm işçiler, KESK’te örgütlü tüm öğretmenler ve memurlar, kitle örgütlerinde örgütlü tüm işçiler ve memurlar-ve öğrenciler- yani tüm halk saflarında yapılmalıdır. 60 gün sürecek olan böyle bir yoğun çalışma sonrasında ve 60 gün yasağı sonucunda (yasağın uzatılması için 60 günün beklenmeyeceği hepimizin malumudur) Metal işçilerinin çakacağı kıvılcım ile Türkiye’de siyasi grev hareketi başlatılmalıdır! Hükümet ve hükümetin ‘pratik’ başı olan Cumhurbaşkanı istifa’ sloganı Metal işçilerinin önderliği altında hareket eden işçiler ve halk kesimleri tarafından Türkiye’nin dört bir tarafında haykırılmalı ve pratik olarak savunulmalıdır.

HAYIR

Bütün burjuva muhalefet yine 60 gün sonrasına denk düşeceğe benzer olan ‘Başkanlık referandumuna’ endekslenmiş görünmekte ve işçileri ve tüm halk muhalefetini de bu referandumda hayır oylaması için örgütleme sahtekârlığını devreye koymaktadır. Sahtekârlık, çünkü HDP dâhil tüm burjuva ve feodal muhalefet bugüne kadar AKP ve Baş’ının Türkiye’yi yerli ve yabanı finans oligarklarının sömürü ve savaş siyasetinin uygulanabilmesi için başa getirdiler ve başta tuttular. İşçilerin ve halkın onlara karşı muhalefetini şu veya bu şekilde saptırdılar. Ve onların bu siyasetlerinin sona erdiği, yani onların AKP ve Baş’ına karşı ciddi bir muhalefet örgütlemek istedikleri yönünde hiçbir belirti yoktur. Onlar hakikaten yerli ve yabancı finans oligarklarına tabii bir siyaset sürdürmektedirler ve dolayısıyla da AKP ve Baş’ına karşı muhaliflikleri bu yerli ve yabanı finans oligarkların AKP ve Baş’ını nasıl ve ne şekilde kullanmak istedikleri ve isteyecekleri tarafından belirlenmektedir. Onlarla yatan onlar gibi yabanı güçlerin ve yerli patronların kölesi olmaktan kurtulamaz!
Her hâlükârda, bugünün Türkiye’sinde Başkanlık sistemine, yani mevcut işçi ve halk düşmanı burjuva düzenine muhalif olmak isteyen herkes için tek alternatif vardır! İşçilerin ardında hizaya girmek! Bunu ret edenler sözde muhalefet oynamak isteyen sahtekârlardırlar!

REFERANDUMDA HAYIR
Kaldı ki, önümüzdeki bu 60 günde metal işçileri önderliğinde ve ‘hükümet ve onun ‘pratik’ başı Cumhurbaşkanı istifa’ talebiyle bir genel siyasi grev için hazırlanmak ve onu örgütlenmek ve 60 gün sonra metal işçilerinin önderliğinde böyle bir grevi başlatmak hükümet hala daha böyle bir referandum safsatasıyla halkın karşısına çıkmak isterse o referandumdan hayır sonucu alınmasının da garantilenmesi anlamına gelecektir
Başka türlü hükümet ve ‘başbakanlık kriz masası’ o referandumdan istediği sonucu alacaktır-isterse halkın tümü hayır oyu versin!
60 günü kim bekler
Bakanlar Kurulunun büyük ihtimalle 60 günlük grev yasağı dolmadan grev yasağını tekrar ve bir 60 gün daha uzatacağı genel bir bilgidir. Önerilerimiz açısından bu fazla bir sorun teşkil etmez. Ama hükümetin bahsi edilen türden faaliyetler karşısında saldırıya geçmesi ve başta metal işçilerinin önderleri işçi yoldaşlar ve sendika önderleri yoldaşlar olmak üzere önder kesimi ‘toplaması’, hapse atması vb. de ihtimal dâhilindedir.
Bu savaşa davet anlamına gelecektir.
Ve bu savaşı kabullenmemek mümkün olmayacaktır.
O zaman ‘hükümet ve onun ‘pratik’ başı Cumhurbaşkanı istifa’ talebiyle bir genel siyasi grevi derhal başlatmak kaçınılmaz hale gelecektir.
Her zaman denildiği gibi savaşanlar yenilebilirler ama savaşmayanlar zaten yenilmişlerdir!
Hükümet istifa yeni hükümet kimden?
Siyasi grev dalgasını süreci bu sorunsalın da ele alındığı bir süreç olacaktır. Açık olan şudur ki yeni hükümet bugünkü parlamenter muhalefet partilerinden oluşmayacaktır!
Çünkü o hükümet işçilerin sorunlarını yani Türkiye’nin sorunlarını çözebilecek bir hükümet olmak zorundadır!
Türkiye işçi sınıfına ve Türkiye halkına bin selam!

Kıbrıs Sosyalist Partisi
Doğrudan Demokrasi (Komünist) Partisi